Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
TDV
Vote Now

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’ün  şafağında, Türkiye bir yol ayrımı ile karşı karşıya.

Osmanlı Devleti döneminde başlayan 250 yıllık Türk Modernleşme süreci, zaman zaman otoriter eğilimler, cehalet ve din istismarı sebebiyle kesintiye uğramıştır. Türkiye, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaşırken, olması gereken demokrasi, hukukun üstünlüğü, bilim ve teknoloji, refah ve huzur düzeyinden oldukça uzaktadır.

Demokratik kurumlarımızın sağlıklı işler duruma gelmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin hayat bulması, hukuk devleti ilkesinin yaşaması, toplumun yararına akılcı ekonomi politikalarıyla Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna devam etmesi, çağdaş bir demokrasinin kurulmasıyla mümkündür.

Bu inançla,

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, miras aldığı DEMOKRASİ geleneğini, ülkemizin ve vatandaşlarımızın yararına sunmak için, üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

1876’da Kânun-ı Esâsi’nin ilanı, 1877’de ilk serbest seçimlerin yapılması ve ilk parlamentonun kurulması ile başlayan, 1923’te Cumhuriyetimizin ilanı, 1950 yılında yapılan çok partili, serbest seçimlerle ilerleyen demokrasi hikâyemiz, geleceğe umutla bakmamız için gereken ışığı bize sunmaktadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, 150 yıla yaklaşan bir tecrübe ve birikimle dolu demokrasi tarihimizin, 2023’e kısa bir süre kala gür bir sesle savunulması için inisiyatif almaya kararlı,

Her şeyin en iyisine lâyık olan Türk halkının refahı; huzuru, güvenliği, demokratik teamüller çerçevesinde eşit biçimde yaşayabilmesi, DEMOKRASİ ve MAKÛLİYET kavramlarının işlevsel olarak uygulanabilmesi için büyük bir özveriyle çalışmaya taliptir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği, “Muasır Medeniyet” rotasına yeniden dönmek, Türkiye’nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine çıkmak, barış ve huzur içerisinde bir Türkiye kurmak için TÜRK DEMOKRASİ VAKFI’nın temel misyonu, iki ana sütun üzerinde yükselmektedir.

İÇERİDE DEMOKRASİ, DIŞ POLİTİKADA AKLISELİM.

Demokrasiye ihtiyacımız var, çünkü;

DEMOKRASİ, Türk halkının refahını, huzurunu, birlikte yaşayabilme tecrübesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacak yegâne sistemdir.

DEMOKRASİ, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığı ilkesine, milli egemenlik anlayışımıza değer katacak, insanlarımızın onurunu koruyarak ülkemizin itibarını yükseltecek lokomotiftir.

DEMOKRASİ, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz temel hak ve özgürlüklerin, ifade hürriyetinin, din ve inanç hürriyeti ile birlikte dinde zorlamanın olmayacağı ilkesinin, iç barışın, ortak paydada birlikte yaşamın teminatıdır.

DEMOKRASİ, halkımızın hak ettiği ekonomik refah ve gelişmişlik seviyesine, adalet ve huzur eşliğinde  bizleri taşıyacak olan sağlam zemindir. 

Bu inançla TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, halkımızın hakkı olan demokrasiyi tarihimizden aldığı güç ve evrensel tecrübenin çizdiği çerçeve içerisinde her platformda savunmaya kararlıdır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinden yana taraftır. 

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, vatanperver, ahlaklı, aklı ve bilimi esas alan, manevi değerlere haiz, özgür düşünceli, irade sahibi, girişimci, demokratik değerleri özümsemiş bireylerden oluşan bir toplum amaçlamaktadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milleti’nin muasır medeniyet yolculuğunda bu ülkede yaşayan hiç kimsenin kimliği veya inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, herkesin eşit haklara sahip olduğu, fırsat eşitliğinin korunduğu, kuvvetler ayrılığına dayanan, çoğulcu, katılımcı ve şeffaf bir düzenden yanadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, “makuliyet” prensibinin takipçisi, uzlaşmacılığın ve birleştiriciliğin önemli bir denge noktasıdır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, yargıdan orduya, emniyetten eğitime tüm Devlet teşkilatının kamu hizmeti kapasitesinin artırılması ile meritokrasiyi esas alan, etkin ve verimli çalışan, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşturulmasını hedeflemektedir.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, ülkemizin en büyük zenginliği ve gücü olan GENÇLERİMİZİN büyük enerjisi ve dinamizmini kısıtlayan her türlü bariyeri aşmak için mücadele edecek, demokratik usuller çerçevesinde çözüm yolları üretmek için çalışacaktır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin yanında,  kadınlarımızı dışlayan, ikinci sınıf vatandaş gören, sosyal hayattan izole eden her türlü anlayışın karşısındadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, Anayasamız tarafından teminat altına alınan her türlü hak ve özgürlüğün savunucusu, doğa ve çevre hakları ile ekosistem hakkının sözcüsüdür.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, mülkiyet hakkının korunduğu, hür teşebbüsün teşvik edildiği, adil rekabet kurallarının işlediği, insanlarımızı yoksulluk zincirinden kurtarmak için gereken fırsat eşitliğini sunan serbest piyasa ekonomisinden ve kalkınma-üretim temelli ekonomik anlayıştan yanadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, Yargı erkinin tarafsızlığı ve bağımsızlığının, hâkimlerin mesleğe girişten yükselmesine kadar her aşamada ehliyet ve liyakate göre değerlendirilmesinin ve hâkim teminatının demokrasimizin güvencesi olduğuna inanmaktadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, memuriyete ve kamu görevine girişte ve yükselmede tüm Türk vatandaşlarına objektif ve eşit fırsat ve imkânlar sağlanması, adil davranılmasını ve her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını savunmaktadır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, demokrasinin dünyadaki tüm ülkelerin ortak menfaatine hizmet eden, halklar arasında dostluk ve barışın gelişmesini sağlayan ve bunu kolaylaştıran bir yol olduğu inancıyla  ulusal ve uluslararası muhataplarıyla dayanışma içerisinde olacaktır.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefine ulaşmasının takipçisi, Türkiye’nin uluslararası camiadaki saygınlığını artıracak, komşularımız başta olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle barışçı ve kazan-kazan prensibine dayalı ilişkiler kurulmasını hedefleyecek politikaların destekçisidir.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI, sosyal sorumluluktan ekonomiye, dış politikadan iç siyasete kadar, ülkemizi ilgilendiren her konu hakkında, FİKRİ ve ÇÖZÜM ÖNERİSİ olanların evidir.

TÜRK DEMOKRASİ VAKFI köklü geleneğinden aldığı ilham ve güçle  “Huzurlu, mutlu, barış ve güven içerisinde bir ülke, özgürlük ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye” hedefine ulaşacaktır.